golang定时器

我想实现这样一个功能,如下图!!

无标题.png

共 4 个回复


344085057

我: 大佬我想写定时器。
大佬:写,写牛逼的,我教你好吗?
我: 好的,谢谢大佬,大佬真好!

# 0

jIAnSoft

https://github.com/jiansoft/robin

d1 := robin.Delay(5).Minutes().Do(func() {
// To do something
})

d1.Dispose()

# 1

weitan

func main() {
	sync()
}

func sync() {
	timer := time.NewTicker(5 * time.Second)
	for range timer.C {
		doSomething()
	}
}

func doSomething()  {
	fmt.Println("doSomething")
}
# 2

cilong

提供一个思路,您这个需求跟 refresh token 差不多

# 3