golang定时器

我想实现这样一个功能,如下图!!

无标题.png

共 2 个回复


344085057

我: 大佬我想写定时器。
大佬:写,写牛逼的,我教你好吗?
我: 好的,谢谢大佬,大佬真好!

# 0

jIAnSoft

https://github.com/jiansoft/robin

d1 := robin.Delay(5).Minutes().Do(func() {
// To do something
})

d1.Dispose()

# 1