goulang 链接mysql出现 Too many connections

var DB *sql.DB

//注意方法名大写,就是public
func InitDB() {
  //构建连接:"用户名:密码@tcp(IP:端口)/数据库?charset=utf8"
  path := strings.Join([]string{userName, ":", password, "@tcp(", ip, ":", port, ")/", dbName, "?charset=utf8"}, "")
  //打开数据库,前者是驱动名,所以要导入: _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
  DB, _ = sql.Open("mysql", path)
  //设置数据库最大连接数
   DB.SetConnMaxLifetime(2000)
  //设置上数据库最大闲置连接数
   DB.SetMaxIdleConns(1000)
  //验证连接
  if err := DB.Ping(); err != nil {
    fmt.Println("opon database fail")
    //return
  }
  fmt.Println("connnect success")
}

func Getselect(url string) int {
  //开启事务
  tx, err := DB.Begin()
  if err != nil {
    fmt.Println("tx fail2", err)
    return 1
  }
  stmt, err := tx.Prepare("SELECT id FROM yi08 WHERE url = ?")
  if err != nil {
    //log.Fatal(err)
    stmt.Close()
    fmt.Println(err)
    return 1
  }
  rows, err := stmt.Query(url)
  id := 0
  for rows.Next() {
    if err := rows.Scan(&id); err != nil {
      //log.Fatal(err)
      fmt.Println(err)
      return 1
    }
    // fmt.Printf("name:%s ,id:is %d\n", name, id)
  }
  defer rows.Close()
  return id
}
func main() {
  InitDB()
  for{
    id := Getselect("http://xxxxxxxxxxx")
    fmt.Println(id)
  }
}

这个求大神解决,运行一会就提示 Too many connections

共 2 个回复


jimmykuu

没有任何增删改操作,这里为何要开启事务?

# 0

18511635784

使用玩事务 你要关闭呀 亲

# 1