doublejump - 又快又简洁的一致性哈希库,Google Jump 算法的改进版

Overview

doublejump 的核心是 Google Jump 一致性哈希算法,这个实现弥补了该算法的最大缺点:不能删除节点。

传送门

https://github.com/edwingeng/doublejump

Benchmark

BenchmarkDoubleJumpWithoutLock/10-nodes   50000000   27.6 ns/op
BenchmarkDoubleJumpWithoutLock/100-nodes   30000000   42.7 ns/op
BenchmarkDoubleJumpWithoutLock/1000-nodes  30000000   54.1 ns/op

BenchmarkDoubleJump/10-nodes         20000000   72.9 ns/op
BenchmarkDoubleJump/100-nodes        20000000   86.1 ns/op
BenchmarkDoubleJump/1000-nodes        20000000   97.9 ns/op

BenchmarkStathatConsistent/10-nodes      5000000  301 ns/op
BenchmarkStathatConsistent/100-nodes     5000000  334 ns/op
BenchmarkStathatConsistent/1000-nodes     3000000  444 ns/op

BenchmarkSerialxHashring/10-nodes       5000000  280 ns/op
BenchmarkSerialxHashring/100-nodes      5000000  340 ns/op
BenchmarkSerialxHashring/1000-nodes      3000000  427 ns/op

Example

h := NewHash()
for i := 0; i < 10; i++ {
  h.Add(fmt.Sprintf("node%d", i))
}

fmt.Println(h.Len())
fmt.Println(h.LooseLen())

fmt.Println(h.Get(1000))
fmt.Println(h.Get(2000))
fmt.Println(h.Get(3000))

h.Remove("node3")
fmt.Println(h.Len())
fmt.Println(h.LooseLen())

fmt.Println(h.Get(1000))
fmt.Println(h.Get(2000))
fmt.Println(h.Get(3000))

// Output:
// 10
// 10
// node9
// node2
// node3
// 9
// 10
// node9
// node2
// node0

共 0 个回复