golang实现文字云算法

golang版本的文字云算法实现

项目链接

https://github.com/bangbaoshi/wordcloud

效果图

效果图
效果图

测试步骤如下

cd $GOPATH/src/github.com/bangbaoshi

git clone https://github.com/bangbaoshi/wordcloud.git

cd wordcloud

go run boot/main.go

通过以上四步即可在imgs目录中生成文字云图片(查看imgs/out.png)

目录介绍

 1. boot目录包含测试用例
 2. fonts目录包含若干种字体(非商业使用)
 3. imgs目录包含模板图片,文字云生成的效果图就是按照模板图片的样子来生成

使用说明

boot/main.go中已经简单介绍了使用方法

package main

import (
  "image/color"
  "github.com/bangbaoshi/wordcloud"
)

func renderNow() {
  //需要写入的文本数组
  textList := []string{"恭喜", "发财", "万事", "如意"}
  //文本角度数组
  angles := []int{0, 15, -15, 90}
  //文本颜色数组
  colors := []*color.RGBA{
    &color.RGBA{0x0, 0x60, 0x30, 0xff},
    &color.RGBA{0x60, 0x0, 0x0, 0xff},
    &color.RGBA{0x73, 0x73, 0x0, 0xff},
  }
  //设置对应的字体路径,和输出路径
  render := wordcloud_go.NewWordCloudRender(60, 8,
    "./fonts/xin_shi_gu_yin.ttf",
    "./imgs/tiger.png", textList, angles, colors, "./imgs/out.png")
  //开始渲染
  render.Render()
}

func main() {
  renderNow()
}

项目介绍

 1. 使用golang语言实现了文字云算法
 2. 用golang实现一些有趣的想法

共 0 个回复