Golang 中国

在blevesearch中使用gojieba进行中文查找。
https://github.com/yanyiwu/gojieba/issues/33

例如:

req := bleve.NewSearchRequest(bleve.NewQueryStringQuery("财务管理办法"))
    req.Highlight = bleve.NewHighlight()
    res, err := index.Search(req)
    if err != nil {
      panic(err)
    }
    fmt.Println(res)
结果中,只要有财务、管理、办法的都查找出来了,能否精确一些,只找"财务管理办法"?

dxhdxh2k 于 2017-11-07 09:23 修改
0 回复
需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号你可以 注册 一个帐号。