Golang 中国

zengming00

Golang China 第 7893 号会员,加入于 2017-10-10 03:25


zengming00最近回复了


回复了 ZhuangZhong_1D 创建的主题: 请问有没有在嵌入式linux上使用golang的大侠 2018-01-19 03:12

我正在做一个用js来写服务器的程序,即将发布0.0.2版本,完全不同于nodejs,支持arm和mips,你可以试试

https://github.com/zengming00/go-server-js/releases

回复了 luochaolun 创建的主题: 怎样通过db或stmt中的方法打印出最终执行的 sql 语句? 2017-10-13 08:58

这种方法也许有用

https://stackoverflow.com/questions/29270501/how-to-log-queries-to-database-drivers

func (d DB) Exec(query string, args ...interface{}) (sql.Result, err) {
  d.log.Println(dsn, query, args)
  return d.db.Exec(query, args...)
}
回复了 zengming00 创建的主题: 函数如何能接收[]int8和[]uint8类型的数据 2017-10-13 07:34

可以这样吗?

func b2s(data interface{}) (string, error) {
  var b []byte

  switch bs := data.(type) {
  case []int8:
    b = make([]byte, len(bs))
    for i, v := range bs {
      b[i] = byte(v)
    }
  case []uint8:
    b = make([]byte, len(bs))
    for i, v := range bs {
      b[i] = byte(v)
    }
  default:
    return "", fmt.Errorf("expect []int8 or []uint8, but give %T", data)
  }
  return string(b), nil
}
zengming00 创建的更多回复