rocket

第 8740 号会员 /

回复了 shook 创建的主题: Golang的指针赋值有没有更方便的方法?

楼主没把教程看明白吧!

未赋值的string有默认的零值:""

type Test struct {
  ID  int64
  Name string
  PWD string
  Time time.Time
}

func main() {
  t := &Test{ID:1,Name:"zhangsan",PWD:"passwd",Time:Time.Now()}
  fmt.Println(t.Name)
}